Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Ban Giám đốc Sở

 

    BAN GIÁM ĐỐC SỞ    
         
    GIÁM ĐỐC    
   
Nguyễn Minh Hùng
   
    nmhung@angiang.gov.vn    
 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Huân

     
Nguyễn Minh Triết

nthuan03@angiang.gov.vn

 

 

 

nmtriet01@angiang.gov.vn