BAN GIÁM ĐỐC SỞ    
         
    GIÁM ĐỐC    
   
Nguyễn Minh Hùng
   
    nmhung@angiang.gov.vn    
         
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Minh Triết
 

Trần Thanh Tâm

 
Nguyễn Thành Huân
dmtriet@angiang.gov.vn  

tttam@angiang.gov.vn

  nthuan03@angiang.gov.vn