Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Văn bản thương mại

Thông tư nêu rõ C/O mẫu D theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BCT (mẫu cũ) được cấp đến hết ngày 31/10/2022.


Ngày 22 tháng 12 năm 2021 trong khuôn khổ Kỳ họp lần 5 của Ủy ban Hỗn hợp thực thi VKFTA tại Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thay mặt Chính phủ hai nước ký Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục 3-A của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).


Ngày 03/12/2021 Bộ Công Thương ban hành quyết định số 2729/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương


Ngày 30/9/2021,UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 5179/UBND-KTN gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.