Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Thanh tra Sở

Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở

1. Chức năng
          Thanh tra Sở có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật; công tác pháp chế; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.

2. Nhiệm vụ
          a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Công Thương.
          b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
          c) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, cá nhân hoạt động về công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.
          d) Nhiệm vụ thanh tra hành chính:
          Chủ trì, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với Phòng, Ban chuyên môn, Trung tâm Khuyến công &Tư vấn Phát triển Công nghiệp, Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở.
          đ) Nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại:
          - Chủ trì, phối hợp với các ngành, các đơn vị có thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động điện lực, năng lượng, về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp, quy định an toàn trong khai thác chế biến khoáng sản; kinh doanh, cung ứng, bảo quản sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất; khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;
          - Chủ trì phối hợp Chi cục Quản lý Thị trường, Phòng, Ban chuyên môn thuộc Sở và các ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh và các hàng hóa kinh doanh có điều kiện, các hoạt động xúc tiến thương mại, việc thực hiện quy chế siêu thị, trung tâm thương mại theo quy định, việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Sở Công Thương.
          e) Chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý thương mại, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng chuyên môn thuộc Sở và các ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.
          g) Nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo :
          - Giúp Giám đốc Sở tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật tiếp công dân;
          - Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
          - Theo dõi, đôn đốc thanh tra, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thi hành các quyết định xử lý của các tổ chức cá nhân có thẩm quyền sau khi có kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo.
          h) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
          i) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, về công tác pháp chế theo quy định hiện hành của pháp luật.
          k) Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục theo dõi thi hành pháp luật về ngành công thương.
          l) Thanh tra các nhiệm vụ việc khác do Ban Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.