Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Phòng Quản lý năng lượng

 

Chức năng, nhiệm vụ  Phòng Quản lý năng lượng

1. Chức năng
          Phòng Quản lý năng lượng có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về năng lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ

          a) Lập Quy hoạch phát triển Điện lực toàn tỉnh An Giang theo chu kỳ 10 năm, lập kế hoạch dài hạn và hàng năm về xây dựng và cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các dự án nguồn phát điện và lưới điện vào trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh An Giang không theo chu kỳ hoặc theo chu kỳ 05 năm.
          b) Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực năng lượng theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
          c) Kiểm tra các đơn vị thuộc ngành điện, các tổ chức và cá nhân trong tỉnh về việc chấp hành chế độ, chính sách, quy định, điều lệ của nhà nước trong việc cung cứng điện và sử dụng điện.
          d) Tổ chức, điều hành Tổ giám định nhằm phối hợp và tham gia giám định chuyên ngành về kỹ thuật – an toàn điện trong các sự cố, tai nạn và hỏa hoạn nghi ngờ do điện gây ra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và trong nhân dân khi có yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra.
          đ) Chủ trì tổ chức hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra kỹ thuật an toàn điện, chất lượng công trình đường dây và trạm biến áp được xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang theo các quy định hiện hành. Kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ thi công các công trình điện không hội đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
          e) Kiểm tra các đơn vị hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối, bán buôn, bán lẻ điện và cung ứng dịch vụ tư vấn chuyên ngành có trụ sở đặt trên địa bàn tỉnh An Giang trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điện. Trường hợp cấp bách, kiểm tra viên điện lực có quyền ra lệnh ngừng hoạt động, hoặc giảm mức cung cấp điện; niêm phong các thiết bị không an toàn; lập biên bản và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định.
          g) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực của các tổ chức, cá nhân thuộc diện phải có giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Tham mưu Ban Giám đốc Sở Công Thương Quyết định cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo thẩm quyền.
          h) Về đầu tư xây dựng các dự án, công trình điện:
          - Xác nhận sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh An Giang đối với các dự án, công trình đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh.
          - Đóng góp ý kiến quản lý ngành đối với thiết kế cơ sở các dự án, công trình đầu tư xây dựng về điện trên địa bàn tỉnh An Giang khi có yêu cầu phối hợp.
          - Thực hiện thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán; kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình đường dây và trạm biến áp theo quy định hiện hành. (công trình năng lượng nhóm B, C)
          - Thẩm định dự toán chi phí khảo sát các công trình điện không phân biệt cấp công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh An Giang.
          i) Tổ chức giám định, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh An Giang.
          k) Phối hợp với các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền về an toàn sử dụng điện; tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
          l) Tổ chức bồi huấn về kỹ thuật an toàn điện, tổ chức sát hạch và tham mưu Ban Giám đốc sở cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho cán bộ thuộc cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện, cán bộ - công nhân của các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tổ chức bồi huấn về kỹ thuật an toàn điện, tổ chức sát hạch và tham mưu Ban Giám đốc sở cấp thẻ an toàn điện cho người lao động của đơn vị điện lực hoạt động theo Luật Hợp tác xã, có phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang.
          m) Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật.
          n) Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lưới điện nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh, đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về điện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
          o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.