Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Phòng Quản lý công nghiệp

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý công nghiệp

1. Chức năng
          Phòng Quản lý công nghiệp là bộ phận chuyên môn thuộc Sở, tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế về lĩnh vực sản xuất và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

          a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ – điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp; ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh;
          b) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác sau khi được phê duyệt, gồm: dệt-may, da-giày, giấy, sành sứ, thủy tinh, bia, rượu, nước giải khát, nhựa, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, kẹo, mứt, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác;
          c) Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công;
          d) Tổ chức thực hiện quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật:
          - Xây dựng, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
          - Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp và các dự án sản xuất công nghiệp khác thuộc chức năng quản lý của phòng theo quy định của pháp luật;
          - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
          - Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.
          đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
          e) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã công nghiệp);
          g) Theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các dự án đầu tư sản xuất, các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển công nghiệp theo yêu cầu của cấp trên;
          h) Theo dõi nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động các doanh ngiệp, các dự án đầu tư SXCN, phản ánh các khó khăn, vướng mắc cho lãnh đạo Sở, UBND tỉnh, đề xuất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho hoạt động doanh nghiệp và sản xuất công nghiệp phát triển, tăng trưởng;
          i) Tham gia định giá tài sản phục vụ cho việc tịch thu, thanh lý, xét xử, tố tụng hình sự của các sở, ngành, địa phương;
          k) Hướng dẫn kiểm tra, việc thực hiện quy định quản lý sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu trên địa bàn tỉnh theo quy định.
          l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.