Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang

Phòng Quản lý thương mại

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý thương mại

1. Chức năng
          Phòng Quản lý Thương mại có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực về lưu thông hàng hóa, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Nhiệm vụ
          a) Phối hợp các phòng, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định pháp luật, quy hoạch, chính sách, chế độ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành.
          b) Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các chính sách, chế độ có liên quan đến các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh và tổ chức hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện và theo dõi, báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện các chính sách, quy định đã ban hành.
          c)Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất các hoạt động thương mại và các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển thương mại tại địa phương theo quy chế của Sở và quy định của UBND tỉnh, Bộ Công Thương.
          d) Tham mưu, đề xuất hướng dẫn triển khai và kiểm tra thực hiện cơ chế chính sách về phát triển thương mại nội địa:
          - Tổ chức lập, hướng dẫn và triển khai các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, dịch vụ thương mại, hệ thống đại lý thương mại, hợp tác xã thương mại, nhượng quyền thương mại, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;
          - Chủ trì phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các mối liên kết kinh tế trong quá trình lưu thông hàng hóa;
          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các hợp tác xã thương mại.
          - Hướng dẫn kiểm tra, việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các mặt hàng dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh  theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;
          - Theo dõi chặt chẽ tình hình giá cả, diễn biến cung cầu hàng hóa trên thị trường, dự báo khả năng cung cầu, giá cả hàng hóa, tham mưu, đề xuất tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội địa phát triển;
          - Tổng hợp và xử lý thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng biên giới, miền núi và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh; đề xuất Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ;
          đ) Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lưới chợ nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh; đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về chợ theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
          e) Hướng dẫn, quản lý và phối hợp kiểm tra việc thực hiện việc quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện theo phân cấp, bao gồm:
          Tham mưu công tác cấp các loại giấy phép kinh doanh, giấy xác nhận, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, hoạt động bán hàng đa cấp, nhượng quyền thương mại, dịch vụ giám định thương mại, tổ chức hội thảo phân bón vô cơ và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.
          g) Quản lý, giám sát, phối hợp đơn vị chuyên môn thanh, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân được cấp phép, chứng nhận, xác nhận.
          h) Tham mưu công tác quản lý nhà nước về các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân trên địa bàn tỉnh.
          i) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
          - Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
          - Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
          - Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;
          - Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương;
          - Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;
          - Phối hợp Thanh tra Sở, Chi Cục Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng, ban ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.
          k) Quản lý bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
          l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.