Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch -Tài chính- Tổng hợp

1. Chức năng
          Phòng Kế hoạch-Tài chính -Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Ban  Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách và hợp tác phát triển ngành Công Thương; thương mại điện tử; quản lý tài chính cơ quan Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở; công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo hoạt động chung toàn ngành Công Thương.

2. Nhiệm vụ
          a) Công tác quy hoạch, kế hoạch:

          Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng có liên quan của Sở triển khai lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chuyên ngành, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, xây dựng đề án, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh.Tham mưu tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện quy hoạch, đề án, kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển ngành công thương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
          b) Căn cứ các quy hoạch, kế hoạch hành động, Chỉ thị của cấp trên, chủ trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể của ngành công thương trên địa bàn tỉnh;
          - Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng có liên quan của Sở tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch, đề án, kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển ngành công thương;
          - Cung cấp thông tin, tham gia đề xuất, góp ý xây dựng các quy hoạch, đề án, kế hoạch, chương trình phát triển ngành công thương của các huyện, thị xã, thành phố; của các ngành, các lĩnh vực khác có liên quan đến ngành công thương.
          c) Chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn liên quan thực hiện thẩm định thiết kế các dự án đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình thuộc ngành Công thương trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo UBND tỉnh.
          d) Về cơ chế, chính sách :
          - Phối hợp các phòng chức năng liên quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện, đề xuất, góp ý xây dựng rà soát điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách phát triển trên lĩnh vực công thương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;
          - Phối hợp các phòng chức năng liên quan, đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách phát triển ngành công thương đến các tổ chức, cá nhân sau khi được ban hành và báo cáo kết quả thực hiện.
          đ)Về thương mại điện tử:
          - Tham mưu xây dựng và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử, thông tin đối ngoại, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh phù hợp với chương trình, kế hoạch tổng thể về thương mại điện tử  của Bộ Công Thương và theo sự phân công của UBND tỉnh;
          - Phối hợp với cơ quan chức năng liên quan dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội ngành nghề trong lĩnh vực thương mại điện tử theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác có liên quan về thương điện điện tử theo phân cấp của Bộ Công Thương;
          e)  Công tác quản lý tài chính:
          - Tổng hợp dự toán tài chính hàng năm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thẩm tra, phân bổ kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho Văn phòng Sở, Trung tâm KC&TVPTCN và Chi cục Quản lý Thị trường.Thẩm tra, kiểm tra việc bổ sung kinh phí địa phương; quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí được giao theo đúng quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;
          - Kiểm tra báo cáo quyết toán các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hàng năm của Sở Công Thương;
          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, quy định về thu, chi ngân sách; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương theo quy định;
          - Góp ý các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế có liên quan đến lĩnh vực tài chính theo đề nghị của các cấp các ngành.
          g) Công tác thống kê, tổng hợp, thông tin, báo cáo :
          - Phối hợp các phòng chức năng liên quan, đơn vị trực thuộc Sở đề xuất, triển khai, theo dõi và tổng hợp báo cáo đánh giá chương trình hợp tác phát triển CN-TM với các tỉnh trong nước, chương trình hợp tác phát triển với các ngành trên địa bàn tỉnh;
          -Tổng hợp, lưu trữ và hệ thống thông tin về ngành công thương, phục vụ công tác quản lý ngành, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển ngành công thương địa phương;
          -Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động ngành công thương theo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm, giữa nhiệm kỳ, 5 năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao;
          h) Tổng hợp, báo cáo tuần của Sở; tổng hợp báo cáo của các phòng, đơn vị về tình hình thực hiện ý kiến kết luận của Lãnh đạo Sở tại các cuộc họp báo tuần.
          i) Theo dõi đôn đốc và báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả thực hiện chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ có thời hạn và đột xuất các phòng, đơn vị.
          k) Xây dựng Chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng năm.
          l) Phối hợp cùng các đơn vị thuộc Sở: theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, triển khai thực hiện kế hoạch, quy hoạch định kỳ 6 tháng, năm
          m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.