Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Văn bản công nghiệp

Ngày 15/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.


Ngày 17/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 71/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025.


Ngày 30/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.


Chính phủ vừa ban hành một (01) nghị định và Bộ Công Thương vừa ban hành một (01) thông tư điều chỉnh, bổ sung các quy định về các hoạt động liên quan đến hóa chất, cụ thể bao gồm:


Ngày 03/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai. Trong đó, Quyết định nêu rõ: các danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng.


Ngày 16/3/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 30/4/2021 và thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.