Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Văn bản công nghiệp

Ngày 03/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai. Trong đó, Quyết định nêu rõ: các danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng.


Ngày 16/3/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 30/4/2021 và thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.