Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Văn bản khác

Ngày 20/6/2023, Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) số 17/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Luật này có 12 Chương và 115 điều. Luật đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để phát triển các Hợp tác xã tại Việt Nam trong thời gian tới.


Ngày 05/02/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/2024.


Ngày 30/06/2023, Bộ Công Thương ban hành thông tư số 15/2023/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022.


Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) số 72/2020/QH14 (còn gọi là Luật BVMT năm 2020) được Quốc hội ban hành ngày 17/11/2020 và có hiệu lực ngày từ 01/01/2022.


Luật Nhà ở 10/02/2022

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Nhà ở.


Luật Đầu tư 10/02/2022

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đầu tư.


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu.


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công.


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp.