Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Văn phòng Sở

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở

1. Chức năng
          Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành về các công tác Tổ chức cán bộ,Thi đua-khen thưởng, công tác Hành chính-Quản trị, công tác Văn thư-Lưu trữ, Công nghệ thông tin, theo dõi công tác thu, chi quyết toán tài chính tại Văn phòng Sở.

2. Nhiệm vụ
          a) Trình Giám đốc Sở quyết định hoặc tham mưu đề xuất Giám đốc đề nghị UBND tỉnh quyết định về công tác tổ chức cán bộ của Sở; sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, quy hoạch cán bộ, nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ theo quy định phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.
          b) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, số lượng người làm việc tại cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở.
          c) Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương theo hướng dẫn của Bộ Công thương, Bộ Nội vụ và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
          d) Tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật.
          đ) Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.
          e) Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị thuộc Sở việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ, đánh giá CB,CC,VC hàng năm theo quy định và theo phân cấp.
          g) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.
          h) Thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật của Sở.
          i) Xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế đã được ban hành; tổng hợp ý kiến và đề xuất sửa đổi quy chế, nội quy cho phù hợp.
          k) Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị xây dựng lịch công tác tuần.
          l) Mua sắm, quản lý tài sản, thiết bị của Sở, bảo đảm phương tiện, vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Sở; quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện kinh phí được phân bổ cho cơ quan Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
          m) Chủ trì, phối hợp với phòng, ban liên quan tham mưu công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông.
          n) Xây dựng triển khai, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.
          o) Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
          p) Trực tiếp quản lý và tổ chức hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.
          q) Cập nhật thông tin, tiếp nhận thông tin trình Trưởng ban phê duyệt; Dịch thuật đưa vào trang Web theo yêu cầu; Xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện; Tổng hợp chi trả nhuận bút cho các cộng tác viên theo định kỳ.
          r) Thực hiện hiện đại hoá nền hành chính ứng dụng Văn phòng điện tử vào thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, theo dõi việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị.
          s) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan; Quản trị trang Web, Offic, quản trị mạng văn phòng. Hỗ trợ hoạt động kết nối thông tin với các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố.
          t) Phối hợp Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kê khai tài sản theo quy định.
          u) Thực hiện và quản lý công tác văn thư, quản lý, tiếp nhận văn bản đến, Phát hành văn bản đi; công tác lưu trữ hồ sơ;quản lý con dấu theo quy định.
          v) Đảm bảo điều kiện vật chất cho bộ máy Sở hoạt động bình thường, (sắp xếp nơi làm việc, trang bị phương tiện, kinh phí hoạt động, tiếp tân, khánh tiết, hội họp...). Quản lý, điều động phương tiện phục vụ cho yêu cầu công tác của Sở.
          w) Kết hợp với Ban chấp hành Công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực công thương, tổng hợp phong trào đề nghị Giám đốc xét khen thưởng.
          x) Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, an ninh trật tự trong và ngoài giờ hành chính tại cơ quan.Quản lý tài sản cơ quan, chấp hành tốt các quy định về  phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ bí mật nhà nước.
          y) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.