Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp
 

Thực hiện theo Quyết định số 21 /QĐ-SCT, ngày 03 tháng 03 năm 2016 của Sở Công Thương, về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công & TVPTCN tỉnh An Giang.