Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Thông tin Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần tứ XIV (2024-2025)

Ngày 22/3/2024, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XIV (2024-2025) ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XIV (2024-2025) tại Quyết định số 70/QĐ-BTCHT.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được tổ chức hai năm một lần nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo của toàn dân, phong trào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệm trong thanh niên, học sinh, sinh viên. Đặc biệt quan tâm phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học tại An Giang; phát huy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống; tôn vinh các tập thể, cá nhân có giải pháp hữu ích, đề tài nghiên cứu khoa học, công trình sáng tạo đem lại lợi ích thiết thực cho từng đơn vị, cơ quan, góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng đến phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh An Giang kết hợp bảo vệ an ninh, quốc phòng.

 

Thể lệ được Ban Tổ chức Hội thi tuyên truyền và phổ biến rộng rãi để mọi người cùng tham dự.

 

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày công bố Thể lệ đến hết ngày 30/6/2025 và gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang (số 54 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

 

Thông tin chi tiết về Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XIV (2024-2025) được đính kèm tại đây.

Huyền Trang - Phòng Quản lý Công nghiệp