Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề xuất đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang năm 2025

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đăng ký đề xuất đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2025.

Căn cứ Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang từ năm 2017 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang;

Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang;

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đăng ký đề xuất đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2025, cụ thể như sau:

1. Xây dựng đề xuất các Đề án:

- Căn cứ vào điều kiện, năng lực thực tế của tổ chức, cá nhân và các mục tiêu, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 và Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018.

- Phiếu đề xuất đề án tham gia Chương trình CNHT xây dựng theo mẫu B01-CNHT ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh An Giang (gọi tắt là Quy chế 106).

2. Thành phần hồ sơ đề xuất Đề án:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận nhận hồ sơ:

Đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án gửi hồ sơ theo đường Bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Công Thương An Giang (địa chỉ: Số 10 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang) trước ngày 31/3/2024.

Vui lòng xem thêm file đính kèm tại đây!

Huyền Trang - Phòng Quản lý công nghiệp