Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Công bố thông tin về chất lượng môi trường và giải quyết các phản ánh, vấn đề bức xúc, nhạy cảm về môi trường

Thực hiện theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương phổ biến và thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang về hiện trạng chất lượng môi trường, cảnh báo mức độ ô nhiễm môi trường, thành phần môi trường cần quan tâm, kết quả giải quyết các phản ánh, vấn đề bức xúc, nhạy cảm về môi trường trên địa bàn tỉnh. Thông tin cụ thể như sau:

1. Công bố thông tin về chất lượng môi trường

Thông tin về kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang qua mỗi đợt quan trắc (tuần, tháng, quý, năm) được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa chỉ: https://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/thong-tin-can-thiet/hien-trang-moi-truong và Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://sotainguyenmt.angiang.gov.vn/Thongtincongkhai.aspx.

2. Giải quyết các phản ánh, vấn đề bức xúc, nhạy cảm về môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện công khai, cập nhật số điện thoại, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận các phản ánh, vấn đề bức xúc, nhạy cảm về môi trường, đồng thời công khai kịp thời các nội dung, kết quả sau khi được xử lý, giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://sotainguyenmt.angiang.gov.vn/.

Sở Công Thương phổ biến và thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang về hiện trạng chất lượng môi trường, cảnh báo mức độ ô nhiễm môi trường, thành phần môi trường cần quan tâm, kết quả giải quyết các phản ánh, vấn đề bức xúc, nhạy cảm về môi trường để theo dõi, tiếp cận và sử dụng khi cần thiết./.

Tâm Yên - Phòng Quản lý Công nghiệp