Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Đề xuất các đề án năm 2024 tham gia thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2025

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/05/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, cá nhân về việc đề xuất các Đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang năm 2024 (gọi tắt là Chương trình CNHT), cụ thể như sau:

1. Xây dựng đề xuất các đề án:

+ Căn cứ vào điều kiện, năng lực thực tế của tổ chức, cá nhân và các mục tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang từ năm 2017 đến năm 2025 và Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Phiếu đề xuất đề án tham gia Chương trình CNHT xây dựng theo mẫu B01-CNHT ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là Quy chế 106).

2. Thành phần hồ sơ đề xuất Đề án:

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án;

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề án theo Biểu B01-CNHT kèm theo Quy chế 106;

c) Thuyết minh đề án theo Biểu B02-CNHT kèm theo Quy chế này;

d) Báo cáo tóm tắt hoạt động của đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án theo Biểu B03-CNHT kèm theo Quy chế 106;

đ) Hồ sơ năng lực của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề án và các cá nhân đăng ký thực hiện chính trong đề án có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Biểu B04-CNHT kèm theo Quy chế 106;

e) Văn bản xác nhận của đơn vị đăng ký phối hợp thực hiện đề án theo Biểu B05-CNHT kèm theo Quy chế 106 (nếu có);

g) Phương án huy động vốn đối ứng đối với các đề án phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng phương án huy động vốn đối ứng như sau:

- Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ chứng minh đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện đề án;

- Đối với trường hợp huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận v/v đóng góp vốn của các tổ chức/cá nhân/chủ sở hữu cho đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án;

- Đối với trường hợp vay vốn của tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện đề án hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án. Trước khi ký hợp đồng thực hiện đề án, nếu Sở Công Thương có yêu cầu, đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án bổ sung Hợp đồng tín dụng cho đề án với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện đề án;

h) Tài liệu liên quan khác nếu đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án thấy cần thiết bổ sung, nhằm làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc Sở Công Thương yêu cầu nhằm làm rõ thông tin trong quá trình thẩm định hồ sơ đề xuất đề án.

3. Địa điểm nộp hồ sơ Đề án:

 Hồ sơ đề xuất đề án tham gia Chương trình CNHT được gửi theo đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ Sở Công Thương, số 10 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang.

4.Thời hạn nhận hồ sơ:

Đề xuất đề án dự kiến triển khai trong năm 2024, đề nghị gửi trước ngày 31/3/2023.

Phạm Thị Minh - Phòng Quản lý Công nghiệp