Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh An Giang

Được sự đồng ý chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4623/VPUBND-KTN ngày 28/08/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật.

Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để dự thảo được hoàn chỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành; căn cứ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương trân trọng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan có ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định nêu trên (Đính kèm dự thảo Quyết định theo Công văn này).

Các văn bản góp ý đối với dự thảo Quyết định nêu trên đề nghị các Cơ quan, Đơn vị gửi về Sở Công Thương chậm nhất đến hết ngày 10/11/2023 để tổng hợp và đề nghị thẩm định theo quy định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Trân trọng./.

Tâm Yên - Phòng Quản lý Công nghiệp