Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Làm việc với Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020

Chiều ngày 29/6/2021, Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (Đoàn kiểm tra ISO) do đồng chí Tầng Phú An, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Trưởng đoàn và cùng các đồng chí trong Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh An Giang; đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Sở Công Thương.

Đ/c Nguyễn Minh Hùng - Giám đốc Sở Công Thương (Bên phải)

Làm việc với Đoàn kiểm tra ISO có đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Công Thương và các đồng chí trong Ban chỉ đạo tại đơn vị. Theo Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020, Sở Công Thương thực hiện 6 quy trình bắt buộc và 114 quy trình nội bộ của 14 lĩnh vực thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả cho công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sở ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, việc công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL và mô hình khung HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở đưa vào phạm vi xây dựng và áp dụng. Các tài liệu, quy trình sau khi được phê duyệt được phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL; ban hành chính sách chất lượng và thực hiện niêm yết tại bảng thông báo của đơn vị; xây dựng và ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng năm 2020. Hồ sơ, tài liệu giải quyết công việc của các phòng được sắp xếp, lưu trữ khoa học, dễ dàng tra cứu và sử dụng; các hồ sơ thụ lý, giải quyết qua Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện khép kín, có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy trình. Các biểu mẫu, cách thức, phương pháp đánh giá đúng quy định...

Đ/c Tầng Phú An (Giám đốc Sở KH&CN – Trưởng đoàn) và Đ/c Hứa Hoàng Thảo (Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Phó Trưởng đoàn) (Từ trái sang phải)

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Công Thương tiếp tục duy trì hiệu lực, hiệu quả HTQLCL theo TCVN 9001:2015; hoạt động tự đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL theo quy định. Thực hiện cập nhật, chỉnh sửa, cải tiến các quy trình giải quyết thủ tục hành chính khi có sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện công bố hệ thống phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đại diện Sở Công Thương, đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở đã cảm ơn và tiếp thu những góp ý của Đoàn Kiểm tra ISO, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo tại đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan trong thời gian tới./.

Nguồn: Văn Phòng Sở