Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

 

       UBND TỈNH AN GIANG                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         SỞ CÔNG THƯƠNG                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 36/QĐ-SCT                                                                                                           An Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp

Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG  

 

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh An Giang;

Căn cứ Văn bản xác nhận của Giám đốc Sở ngày 07/4/2021 về việc Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng có hiệu lực tại Sở;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công thương phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 190/QĐ-SCT ngày 11/12/2020 của Sở Công Thương.

         Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Thành viên Ban Chỉ đạo ISO; Trưởng các phòng, đơn vị và CBCC, người lao động Sở Công thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Đính kèm:

1. Bản tự Công bố

2. Bản xác nhận

3. Phụ lục

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;              

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Ban Giám đốc Sở;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Minh Hùng

 

Nguồn: Văn phòng Sở