Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Sở Công Thương An Giang hoàn thành đề án vị trí việc làm

Ngày 14 tháng 03 năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND phê duyệt đề án số 12/ĐA-SCT ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Sở Công Thương đề án vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh An Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công thương bao gồm 44 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 08 vị trí.

- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 14 vị trí.

- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 19 vị trí.

- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 03 vị trí.

Căn cứ vào danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Giám đốc Sở Công Thương làm cơ sở để thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và thực hiện tinh giảm biên chế theo đúng quy định; Rà soát, bố trí, sắp xếp các trường hợp không phù hợp với vị trí việc làm; đồng thời cử đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, trình độ chuyên môn theo quy định.

UBND tỉnh đã giao cho Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức, triển khai và bố trí biên chế vào vị trí việc làm phù hợp đối với từ vị trí đã được phê duyệt./.

Đính kèm QĐ số 375/QĐ-UBND ngày 14/03/2024.

Minh Luân - Văn phòng Sở