Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Đảng ủy Sở Công Thương An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Chiều ngày 27/02/2024, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương và Ban thường vụ Đảng ủy đồng chủ trì hội nghị, cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Công Thương.

Phát biểu đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương

Trong năm 2023, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức đoàn thể, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Tất cả đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong năm, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về ‘ Xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Các chi bộ đã lựa chọn một số vấn đề phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ, chức trách, nhiệm vụ của đảng viên và nội dung chuyên đề năm 2023 để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023-2025. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác phát triển Đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý đối với dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khắc phục, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và đưa ra các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Đảng cần đạt được trong năm 2024./.

Nguồn: Văn phòng