Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Minh Hùng ký kế giao ước thi đua ngành công thương các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long 2 (Cụm XI) năm 2023 tại thành phố Cần Thơ

Thực hiện Quyết định số 309/QĐ-BCT và Quyết định số 310/QĐ-BCT ngày 17 ngày 02 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc phân chia Khối, Cụm thi đua của ngành Công Thương và công nhận Khối trưởng, Khối phó, Cụm trưởng, Cụm phó năm 2023 các Khối, Cụm thi đua của ngành Công Thương.

Ngày 10 tháng 05 năm 2023, tại thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Minh Hùng Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang cùng lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đã tiến hành ký kế giao ước thi đua ngành công thương các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long 2 (Cụm XI) năm 2023 với chủ đề "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

Lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đã tiến hành ký kế giao ước

Mục tiêu chính của giao ước thi đua ngành công thương các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long 2 (Cụm XI) năm 2023 nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giao cho ngành Công Thương tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Quyết định số 32/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” mỗi công chức, viên chức tích cực thi đua xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần vào xây dựng, phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực; huy động nguồn lực cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia thi đua; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Năm 2023, Các đơn vị trong Cụm thi đua (Cụm XI) tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nội dung chủ yếu sau: Lãnh đạo phong trào thi đua và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tập thể đoàn kết tốt; Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; Xây dựng Công đoàn và Đoàn thanh niên vững mạnh; Thực hiện tốt cải cách hành chính và chuyển đổi số; Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng; Xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Triển khai thực hiện tốt và báo cáo đầy đủ về Quy chế dân chủ cơ sở; Xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”;

Đảng bộ, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên của cơ quan, đơn vị trong toàn cụm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng cơ quan an toàn, văn minh và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có lối sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức tốt. Không có công chức, viên chức và người lao động vi phạm Luật giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan đơn vị.

Toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức học tập và quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vàhoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên bị kỷ luật. cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt, an toàn và tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.  Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2023 đối với từng đơn vị thuộc Cụm thi đua XI.

Các cơ quan, đơn vị trong Cụm XI cùng nhau quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu thi đua để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt trong năm; tăng cường phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, đặc biệt là các điển hình về sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới./.

Minh Luân