Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Thông báo về việc hướng dẫn cách nộp, quản lý và theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần và thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Sở Công Thương xây dựng tài liệu hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp cách nộp, quản lý và theo dõi hồ sơ nộp trực tuyến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đang thực hiện trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang.

1. Để nộp hồ sơ trực tuyến người dân và doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính cần nộp dưới dạng tập tin để đính kèm như tập tin định dạng pdf hoặc file định dạng hình ảnh.

2. Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.angiang.gov.vn tìm kiếm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đang thực hiện trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang (Đính kèm tài liệu và hình ảnh hướng dẫn).

3. Tổ chức và cá nhân thanh toán nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần như sau:

- Tên tài khoản: Sở Công Thương tỉnh An Giang.

- Tài khoản số: 1210000048630 - Tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh An Giang.

4. Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cần hỗ trợ có thể liên hệ số điện thoại 02963.832.836 gặp Bộ phận tiếp nhận và hẹn trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công hoặc 02963.952.638 gặp Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Công Thương hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến.

Sở Công Thương xin thông báo và khuyến khích đến tổ chức và cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của Sở Công Thương tham gia thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh An Giang.

Trân trọng./.

Văn phòng Sở