Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
THÔNG TIN CÔNG BỐ, CÔNG KHAI

 

THÔNG TIN CÔNG BỐ, CÔNG KHAI

 

THÔNG TIN VỀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1

Sơ đồ Cơ cấu tổ chức

2

Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ

3

Nhiệm vụ của Lãnh đạo cơ quan

 

  

THÔNG TIN VỀ BỘ MÁY HÀNH CHÍNH, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG...

1

Thông tin về bản đồ địa giới hành chính

 

 

LỊCH TUẦN SỞ CÔNG THƯƠNG

Lịch tuần Ban Giám đốc Sở

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN SỞ CÔNG THƯƠNG AN GIANG:

Công bố, công khai thông tin cán bộ, công chức có thẩm quyền của Sở Công Thương

- Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

- Công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG:

- Cổng thông tin điện tử: http://socongthuong.angiang.gov.vn/

- Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

- Điện thoại: (0296) 3952638

- Fax: (0296) 3846498

- Email: socongthuong@angiang.gov.vn

 

ĐỊA CHỈ CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TỈNH AN GIANG:

- Địa chỉ: https://dichvucong.angiang.gov.vn tra cứu hồ sơ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương An Giang