Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông - lâm - thủy sản đến năm 2030

Ngày 20/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 858/QĐ-TTg “về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2030”.

Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản là nhiệm vụ quan trọng của ngành Nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chiến lược như sau: Cơ giới hóa sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt trên 70% năm 2025, đạt trên 90% năm 2030; đánh bắt, bảo quản trên tàu cá đạt 85% năm 2025 đạt trên 95% năm 2030; Tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến nông sản đạt trên 8,0%/năm vào năm 2025 và 10,0%/năm vào năm 2030; Trên 70% số cơ sở chế biến, bảo quản nông sản chủ lực đạt trình độ và năng lực công nghệ trung bình tiên tiến trở lên; Tổn thất sau thu hoạch các nông sản chủ lực giảm từ 0,5% đến 1,0 %/năm; Tỷ trọng giá trị xuất khẩu nông sản chủ lực đạt 60% là sản phẩm chế biến…

Bên cạnh đó, các giải pháp thực hiện Chiến lược bao gồm: Hoàn thiện về thể chế chính sách; Tổ chức lại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo định hướng phát triển 3 nhóm sản phẩm; Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; Rà soát, đánh giá nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo chuyên ngành cơ giới nông nghiệp và chế biến nông sản.

Các Đề án ưu tiên: (1) Phát triển các cơ sở chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản quy mô vừa và  nhỏ; (2) Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/7/2022.

Xem nội dung QĐ 858/QĐ-TTg tại đây.

Tác giả: Mỹ Huê - Phòng QLTM