Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Cập nhật Danh sách thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 17/8/2023

Cục Xuất nhập khẩu công bố Danh sách thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 17/8/2023. 

Chi tiết, xem tại đây.

Theo https://moit.gov.vn