Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Triển khai Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội

Để triển khai kịp thời và hiệu quả Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của liên kết vùng kinh tế - xã hội, tạo không gian phát triển mới, tăng tính gắn kết, liền mạch hơn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày 18/01/2023, Ủy ban nhân dân ban hành công văn số 60/UBND-TH về việc triển khai Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện các nội dung sau:

ẢNH MINH HỌA

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cán bộ, công chức, viên chức về nhu cầu và lợi ích của hợp tác, liên kết vùng kinh tế - xã hội đối với nền kinh tế quốc gia, vùng đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thực chất hơn nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động của nền kinh tế. Tập trung phát triển các ngành có lợi thế so sánh, là thế mạnh của tỉnh An Giang và trọng tâm phát triển của vùng. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển từ nước ngoài, từ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về tỉnh An Giang. Thu hút đầu tư hiệu quả vào các khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

Đầu tư, phát triển hệ thống logistics quy mô, đồng bộ với cấp vùng, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển, lưu trữ hàng hóa, sản phẩm cho tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông, phục vụ chuyển đổi số của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kịp thời các văn bản triển khai nhiệm vụ liên quan phát triển, hợp tác và liên kết kinh tế - xã hội vùng. Chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ trọng tâm phát triển vùng và chủ động triển khai các nhiệm vụ liên kết vùng. Kịp thời đề xuất các giải pháp, cơ chế phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách hợp tác, liên kết vùng.

Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 các định hướng phát triển theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp các Bộ, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt trong năm 2022.

Rà soát các quy hoạch liên quan trong thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh hoặc phối hợp, kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng mới hoặc điều chỉnh các quy hoạch ngành phù hợp với nhu cầu phát triển của vùng và Luật Quy hoạch năm 2017.

Đồng thời chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh huy động tối đa các nguồn lực, kết hợp nguồn vốn giữa trung ương và địa phương, tranh thủ nguồn vốn ODA, vốn tư nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các dự án trọng điểm, có tính đột phá tạo ra liên kết vùng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và là đầu mối đôn đốc các Sở, ban, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng. Hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan xây đựng cơ sở dữ liệu về thông tin của tỉnh và thông tin vùng nhằm hướng tới tăng cường chia sẻ thông tin và tiếp cận thông tin, tạo điều kiện cho nâng cao tần suất, hiệu quả phối hợp giữa các địa phương trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu chung và thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với Sở Nội vụ: Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tham gia công tác liên quan tới phát triển và liên kết kinh tế - xã hội vùng.

UBND tỉnh cũng đề nghị các Sở, ban, ngành khác và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước được phân công nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng và liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng. Theo đó, tập trung đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp tại Bản thỏa thuận Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang giai đoạn 2022 - 2025 được ký kết ngày 29 tháng 4 năm 2022; Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long./.

Nguồn: Công văn số 60/UBND-TH ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh