Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát nhiều nội dung quan trọng trong năm 2023

Ngày 12/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp thứ 8 đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

Theo đó, tại kỳ họp giữa năm 2023 và kỳ họp cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân về việc: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh... Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn; lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Đồng thời, xem xét quyết định của UBND cùng cấp, nghị quyết của HĐND cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND cùng cấp. (nếu có)

Về các nội dung giám sát chuyên đề:

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát “Công tác quản lý, sử dụng và khai thác đất công.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát các nội dung theo Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND, ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND, ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang và Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND, ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND, ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giám sát kết quả thực hiện các văn bản kết luận sau thanh tra, kiểm toán.

Các vấn đề khác:

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn và những vấn đề dư luận được cử tri quan tâm, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh xem xét, tiến hành khảo sát, giám sát; tổ chức phiên giải trình, phiên chất vấn tại Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Qua đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, căn cứ vào Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết này và điều kiện, tình hình thực tế, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát; báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật. Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc giám sát theo Luật định.

Giao Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết này; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát.

Căn cứ Chương trình giám sát, Hội đồng nhân dân ra nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân vào kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát và thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát; báo cáo Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh kết quả thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ký.

Tác giả: Nguyễn Hùng - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang