Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
An Giang: Thông qua 12 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 30/3/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh.

Kết quả, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã dành thời gian thảo luận, xem xét và biểu quyết thống nhất thông qua 12 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp gồm:

Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;  ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác; ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2023 - 2025; Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh An Giang; Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang; Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023.

Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; Điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thuộc nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số nội dung thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đề nghị sau kỳ họp, UBND tỉnh tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đảm bảo hiệu lực, hiệu quả./.

Tác giả: Nguyễn Hùng - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang