Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Hoạt động khuyến công

Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021 được sự chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Châu Đốc tổ chức từ ngày 22/4 đến ngày 25/4/2021 tại Quảng trường phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.


Ngày 24/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 152/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang năm 2021, mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án OCOP_AG góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn trên địa bàn tỉnh.


Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2021, Sở Công Thương An Giang tổ chức buổi làm việc với Co.opmart Long Xuyên nhằm đưa sản phẩm OCOP An Giang vào siêu thị.


Thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2020” (OCOP), Ngành nông nghiệp đã tích cực phối hợp cùng với các sở ngành, địa phương triển khai. Sau gần 2 năm thực hiện, Chương trình OCOP tỉnh An Giang bước đầu đã đạt được kết quả khích lệ.Từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 một số hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang chậm tiến độ so với kế hoạch. Tuy nhiên, với sự chủ động triển khai các hoạt động, kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.


Thực hiện nhiệm vụ Chương trình khuyến công tỉnh An Giang, Kế hoạch hoạt động của Sở Công Thương năm 2019, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, định hướng hoạt động của đơn vị với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:


Ngày 12/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Thực hiện Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh An Giang, về việc phê duyệt Kế hoạch số 237/KH-SCT ngày 14/02/2017 của Sở Công Thương tỉnh An Giang, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh An Giang năm 2017.


Thực hiện Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Quyết định phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh An Giang giai đoạn 2016 -2020.